آموزش روخوانی لوحه ۱۶ کتاب قرآن پایه اول

آموزش روخوانی و قرائت قرآن ابتدا از توضیح قواعد تجویدی آغاز گشته و سپس با انجام قواعد و اصول آموزش داده شده بر روی عبارات و کلمات گسترش یافته و به بار می نشیند. لذا در روز دوشنبه 20 بهمن 1399 در کلاس قرآن مربی مربوطه سرکار خانم حسینی برای فراگیران کلاس اول که در جلسات قبل درس ساکن را با روش قصه و داستان پردازی تدریس نموده بودند، در این جلسه به آموزش و تمرین لوحه ی 16 که مربوط به آموزش ساکن می باشد، پرداختند. ابتدا مربی محترم قرآن با زبان اشاره عبارات را به صورت بخش بخش و سپس کامل قرائت نموده و آموزش دادند و در زمان باقی مانده از کلاس هریک از فراگیران عبارتی را از این لوحه خوانده و درگروه جهت بررسی و رفع اشکال ارسال نمودند. سپس مربی با بیان بازخورد هریک به فراگیران، آنها را راهنمایی و ارشاد نمودند. درپایان همه ی این فراگیران عبارات این لوحه را توانستند به درستی و خیلی زیبا بخوانند که این مهم بر علاقه وانس آنها افزون نمود.

 


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20