نوآموزان برتر سال ۱۴۰۰

نازنین زهرا غلامی خیلی خوب
نازنین زهرا غلامی مسابقات قرآن کریم پایه تحصیلی : پنجم شهر : مشهد رتبه : برتر رشته قرائت در مسابقات قرآن ناحیه- مقام سوم تیمی رشته قرائت در مسابقات استانی قرآن، عترت و نماز
نرگس سرباز حسینی خیلی خوب
نرگس سرباز حسینی مسابقات قرآن کریم پایه تحصیلی : پنجم شهر : مشهد رتبه : برتر رشته حفظ در مسابقات قرآن ناحیه- مقام سوم تیمی رشته حفظ در مسابقات استانی قرآن، عترت و نماز
ثریا شریفی خیلی خوب
ثریا شریفی مسابقات قرآن کریم پایه تحصیلی : چهارم شهر : مشهد رتبه : برتر رشته قرائت در مسابقات قرآن ناحیه- مقام سوم تیمی رشته قرائت در مسابقات استانی قرآن، عترت و نماز
فاطمه معصومه وفادار خیلی خوب
فاطمه معصومه وفادار مسابقات قرآن کریم پایه تحصیلی : چهارم شهر : مشهد رتبه : مقام سوم تیمی رشته حفظ در مسابقات قرآن ناحیه- مقام سوم تیمی رشته حفظ در مسابقات استانی قرآن، عترت و نماز
نرگس ابراهیم پور خیلی خوب
نرگس ابراهیم پور مسابقات قرآن کریم پایه تحصیلی : سوم شهر : مشهد رتبه : برتر رشته قرائت در سطح ناحیه- مقام سوم تیمی رشته قرائت در مسابقات استانی قرآن، عترت و نماز