آزمون هاي عملكردي چيست؟

– تکاليف و آزمون هاي عملکردي آموخته هاي فراگير را در حيطه هاي مختلف در عمل به کار مي گيرد و فراگير طي انجام آن نشان مي دهد تا چه اندازه در کاربرد
آموخته ها تواناست.
– سنجش عمکرد دانش آموز از طريق درگيرکردن او در تکاليف عملي ، چيزي فراتر از تعاريف سنتي ، مثلاً حفظ کردن و کنفرانس دادن در کلاس است .
اين نوع سنجش به هر نوع فعاليت يا کار خلاقانه ي دانش آموز مي پردازد که از طريق آن مي تواند آن چه را آموخته است ، به نمايش بگذارد و يا بيان کند. تکاليف عملي مي تواند به صورت تکاليفي باشد که درزمان کوتاه يا طولاني قابل انجام است.
چرابايدازآزمون هاي عملكردي استفاده كنيم ؟
– در فلسفه ي آموزش سازنده ، رشد دهنده و پويا ، مهم ترين مسئله مشارکت دادن دانش آموز در تشکيل و تعيين هدف فعاليت هايي است که در فرايند يادگيري او به کار گرفته مي شود. ( جان ديويي ، ۱۹۸۳ )
– تلفيق تکاليف عملي در برنامه ي آموزشي دانش آموز و تبديل او به يک « فراگير فعال » باعث مي شود تا رغبت و انگيزه ي لازم براي مشارکت در فرايند يادگيري را پيدا کند.
بدنه ي اصلي آزمون عملکردي فعاليتي است که معلم طراحي مي کند تا دانش آموز در آن درگير شود يا ممکن است دانش آموز را با مشکلي مواجه کند و از او بخواهد که راه حلي ارائه کند.
مزاياي استفاده ازآزمون هاي عملكردي
۱- فرصت هايي براي کاربرد دامنه ي وسيعي از مهارتها ، از جمله مهارت تحقيق فراهم مي کند.
۲- فرصت هايي براي طرح پرسش هاي باز – پاسخ فراهم مي کند.
۳- امکان جمع آوري دلايل مستند براي قضاوت در مورد حدود توانايي هاي دانش آموز را فراهم مي کند.
( کاري که از عهده ارزشيابي هاي سنتي خارج است.)
۴- فرصت هاي ارائه کارهاي خلاق را براي دانش آموزان فراهم مي کند.
۵- از طريق آزمون عملکردي ، دانش آموز آموخته هاي خود را در دنياي واقعي به کار گرفته و جهت کسب مهارتهاي سطوح بالا که در حل مسائل روزمره ي زندگي به کارش مي آيد ، ترغيب مي شود.
معايب استفاده ازآزمون هاي عملكردي
۱- انجام آن براي دانش آموز زمان بر است.
۲- دانش آموزان مختلف ممکن است به روش هاي مختلف فعاليت را انجام دهند و کار قضاوت و بارم بندي معلم را مشکل کنند.
۳- عملکرد دانش آموزان در فعاليت هاي معيني ارزشيابي مي شود.
۴- طراحي فعاليت ها زمان بر و متفاوت از روال عادي کار معلمان است و معلمان بر اين کار آموزش نديده اند.
انواع آزمون هاي عملكردي
۱- آزمون عملکرد کتبي
۲- آزمون شناسايي
۳- آزمون عملکردي در شرايط شبيه سازي شده
۴- نمونه کار
آزمون عملكرد كتبي
اين آزمون عمدتاً بر کاربرد آموخته ها در موقعيت هاي عملي يا شبيه سازي تأکيد دارد.
مثال : طراحي سيم کشي اتاق – نوشتن يک داستان کوتاه – رسم يک نمودار ستوني براساس اطلاعات داده شده
اين آزمون عمدتاً بر کاربرد آموخته ها در موقعيت هاي عملي يا شبيه سازي تأکيد دارد.
مثال : طراحي سيم کشي اتاق – نوشتن يک داستان کوتاه – رسم يک نمودار ستوني براساس اطلاعات داده شده

تکالیف با راه‌حل‌های خلاق
1-به جای طرح مسائلی که یک راه حل دارد، دانش‌آموز را با ارائه ۲ یا چند راه حل تشویق کند.(تکلیف برای رشد سیالی)
۲ – دانش‌آموز ترغیب شود تا راه حل‌های خلاق را به جای راه حل‌های معمولی ارائه دهد. (تکلیف برای رشد نومایگی و ابتکار)
3- مسائلی ارائه شود که به طور غیرمنطقی پاسخ به آنها دشوار باشد و دانش‌آموز به طور تقریبی به را ه‌حل برسد.
4- به دانش‌آموزان مسائلی بدون ارائه اطلاعات داده شود که آنها مجبور باشند از منابع مختلف اطلاعات مورد نیاز را به دست آورند.
5- مسائلی داده شود که مستلزم طراحی داده‌ها، تفسیر داده‌ها و انجام یک آزمایش باشد.
6- نوشتن مقاله‌هایی به عنوان تکلیف مطرح شود که مستلزم خواندن چند منبع، ایجاد ترکیب خلاق از اطلاعات، یافتن تناقض‌ها یا هماهنگی‌هایی در آثار بزرگ منتشر شده باشد.
۷ – گاه تمرین‌هایی داده شود که یک راه حل نادرست را برای مسئله نشان می‌دهد.(مداری که کار نمی‌کند) پیدا کردن مشکل و راه حل صحیح را پیشنهاد کنند.
8- تکالیف آزمایشگاهی که به دانش‌آموزان، آزادی عملی برای انتخاب موضوع و تکنیک‌ها بدهد.

منبع: سایت ابتدایی ها ebtedaiha.ir

تهیه کننده: ندا سخدری / آموزگار پایه دوم
تایید کننده: راحله خزائی/معاون آموزشی


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20