نوآموزان برتر سال ۱۳۹۹

یگانه دری خیلی خوب
یگانه دری مسابقات قرآن کریم پایه تحصیلی : پنجم شهر : مشهد رتبه : برتر رشته حفظ در سطح ناحیه- رتبه سوم رشته حفظ در مسابقات قرآن پرتو نور
ثریا شریفی خیلی خوب
ثریا شریفی مسابقات قرآن کریم پایه تحصیلی : سوم شهر : مشهد رتبه : اول رشته قرائت در سطح ناحیه-- رتبه سوم رشته قرائت در مسابقات قرآن پرتو نور
فاطمه گل محمدی خیلی خوب
فاطمه گل محمدی مسابقات قرآن کریم پایه تحصیلی : چهارم شهر : مشهد رتبه : اول رشته قرائت در سطح ناحیه- رتبه اول رشته ترتیل در مسابقات قرآن پرتو نور
زلفا ملازم الحسینی خیلی خوب
زلفا ملازم الحسینی مسابقات قرآن کریم پایه تحصیلی : پنجم شهر : مشهد رتبه : اول رشته قرائت در سطح ناحیه- رتبه سوم رشته قرائت در مسابقات قرآن پرتو نور
فاطمه معصومه وفادار خیلی خوب
فاطمه معصومه وفادار مسابقات قرآن کریم پایه تحصیلی : چهارم شهر : مشهد رتبه : برتر رشته حفظ در سطح ناحیه- مقام سوم تیمی در مسابقات استانی قرآن، عترت و نماز
نرگس سرباز حسینی خیلی خوب
نرگس سرباز حسینی مسابقات قرآن کریم پایه تحصیلی : چهارم شهر : مشهد رتبه : برتر رشته حفظ در سطح ناحیه- رتبه اول رشته حفظ در مسابقات قرآن پرتو نور
مریم صفدرنژاد خیلی خوب
مریم صفدرنژاد مسابقات قرآن پرتو نور پایه تحصیلی : ششم شهر : مشهد رتبه : سوم در رشته ترتیل
غزل اسمعیلی خیلی خوب
غزل اسمعیلی مسابقات قرآن پرتو نور پایه تحصیلی : سوم شهر : مشهد رتبه : سوم در رشته صحت قرائت و معنی نماز
فاطمه جوادی خیلی خوب
فاطمه جوادی مسابقات قرآن پرتو نور پایه تحصیلی : دوم شهر : مشهد رتبه : سوم در رشته حفظ
ثنا اسداللهی خیلی خوب
ثنا اسداللهی مسابقات قرآن پرتو نور پایه تحصیلی : اول شهر : مشهد رتبه : سوم در رشته ترتیل
حدیث داوودی خیلی خوب
حدیث داوودی مسابقات قرآن پرتو نور پایه تحصیلی : پنجم شهر : مشهد رتبه : سوم در رشته ترتیل
عسل فیروزی خیلی خوب
عسل فیروزی مسابقات حفظ قرآن کریم پایه تحصیلی : ششم شهر : مشهد رتبه : برتر در سطح ناحیه