معرفی پرسنل

 • انسیه هدایت آرمان

  انسیه هدایت آرمان

  فوق دیپلم بهداشت مربی بهداشت
 • حسین محبی

  حسین محبی

  دیپلم مسئول سرویس ها
 • مرضیه اسفر تبادکان

  مرضیه اسفر تبادکان

  دیپلم مستخدم
 • فاطمه روستایی

  فاطمه روستایی

  کارشناسی آموزش ابتدایی مدیریت آموزشگاه
 • صفیه ابراهیمی

  صفیه ابراهیمی

  فوق لیسانس زیست شناسی معاون آموزشی
 • راحله خزاعی رابع

  راحله خزاعی رابع

  کارشناسی دبیری علوم تجربی معاون آموزشی
 • مریم فعال

  مریم فعال

  دیپلم معاون اجرائی
 • الهه اصفهانی

  الهه اصفهانی

  کارشناسی ارشد مشاور تحصیلی مشاور
 • سکینه قربانی

  سکینه قربانی

  دیپلم خدمات
 • فاطمه نیکروی

  فاطمه نیکروی

  مهندسی نرم افزار معاون فناوری و اطلاعات