معرفی پرسنل

 • طاهره رحیمی

  طاهره رحیمی

  فوق دیپلم مستخدم
 • زهرا اعتماد گلستانی

  زهرا اعتماد گلستانی

  لیسانس معاون اجرایی
 • انسیه هدایت آرمان

  انسیه هدایت آرمان

  فوق دیپلم بهداشت مربی بهداشت
 • حسین محبی

  حسین محبی

  دیپلم مسئول سرویس ها
 • طیبه حبیبی

  طیبه حبیبی

  دیپلم مستخدم
 • ثریا محمدپور

  ثریا محمدپور

  فوق لیسانس معاون پرورشی
 • فاطمه روستایی

  فاطمه روستایی

  کارشناسی آموزش ابتدایی مدیریت آموزشگاه
 • صفیه ابراهیمی

  صفیه ابراهیمی

  فوق لیسانس زیست شناسی معاون آموزشی
 • فرشته یعقوبی فر

  فرشته یعقوبی فر

  فوق لیسانس علوم تربیتی معاون آموزشی
 • الهه اصفهانی

  الهه اصفهانی

  کارشناسی ارشد مشاور تحصیلی مشاور