معرفی پرسنل

 • فاطمه روستایی

  فاطمه روستایی

  کارشناسی آموزش ابتدایی مدیریت آموزشگاه
 • فاطمه توکلی

  فاطمه توکلی

  کارشناسی علوم تربیتی معاون آموزشی
 • راحله خزاعی رابعه

  راحله خزاعی رابعه

  کارشناسی دبیری علوم تجربی معاون آموزشی
 • آمنه معین درباری

  آمنه معین درباری

  کارشناسی مدیریت برنامه ریزی فرهنگی معاون پرورشی
 • مریم فعال

  مریم فعال

  دیپلم معاون اجرائی
 • لیلا حسین نژاد

  لیلا حسین نژاد

  کاردانی مربی بهداشت
 • طیبه مصدقی

  طیبه مصدقی

  کارشناسی حقوق مربی پرورشی
 • الهه اصفهانی

  الهه اصفهانی

  کارشناسی ارشد مشاور تحصیلی مشاور
 • سکینه قربانی

  سکینه قربانی

  دیپلم خدمات
 • زهرا سهیلی

  زهرا سهیلی

  دیپلم خدمات