پرورش مهارت های شنیداری

1- گوش دادن به صداها
هدف از این قسمت گوش دادن به صدا های مختلف از سوی کودک. بدون ذکر نام انهاست.هنگام ایجاد این صداها باید صدا های مزاحم را حذف نمود وبه کودک فن شنیدن را اموخت به عبارت دیگر. کودک باید یاد بگیرد که موقع ایجاد صدا به ان توجه نموده .به صدای مورد نظرگوش فرا دهد
برخی از فعالیتها ی مربوط به این زمینه عبارت اند از:
– با اشیایی که خود تولید صدا میکنند واشیایی که کودک با دستکاری کردن ان ها به صدا در می ایند انواع مختلف صداهای زیر وبم .بلند واهسته یا انواع مختلف ریتمها را تولید کنید. مثل: – به صدا در اوردن طبل .شیپور.بوق و…. – به صدا دراوردن سوت .سازدهنی .زنگ .جغجغه و…. – ترکاندن بادکنک – چرخاندن قا شق در لیوان – به صدا در اوردن اسباب بازیهای صدا دار – مچاله کردن کاغذ – به صدا در اوردن پول خرد در دست
– صدا هایی را تولید کنید وکودک را تشویق کنید به ان ها گوش دهد .بهتر است محرک صوتی را جلوی کودک ایجاد کنید واو را تشویق کنید به ان ها توجه کند ویا ان را نگاه کند اگر کودک قادر باشد که خودش با کمک ان وسیله صدا را تولید کند. می توانید این کار را به وی بسپارید.
– برای کودک یک موزیک تولید کنید حتی اگر این اهنگ با زدن قاشق به بشقاب ایجاد شود این که کودک متوجه شود که ما خودمان میتوانیم صدا واهنگ تولید کنیم .خیلی مفید است .
– هرچیزی که صدا تولید می کند (مثل دو قاشق) رادر بالای جایی که کودک خوابیده .اویزان کنید تا بتواند با لمس کردن و ضربه زدن به ان صدا تولید کند.
– از انواع مختلفی از اهنگ ها مثل ماز .کلاسیک ویا راک استفاده کنید بین اهنگ وسکوت یک تعامل مناسب برقرارکنید تا کودک بتواند حساسیت شنوایش را افزایش دهد.
-+کودک باید در حالی که ایستاده است با شنیدن صدای طبل بنشیند ونشستن را انقدر ادامه دهد تا با شنیدن صدای مجدد طبل .از جا بر خیزد.
– از کودک بخواهید زمانی که موسیقی نواخته می شود اطراف چند صندلی قدم بزند وزمانی که موزیک قطع میشود روی یک صندلی بنشیند (این تمرین رامی توانید به شکل مسابقه ای بین چند کودک اجرا کنید .
– جغجغه ای را به صدا در اورید واز کودک بخواهید هر وقت صدا شنید دستش را بالا ببرد .
– موارد ذکر شده . فقط نمونه هایی از فعالیت هایی است که می توان در این زمینه انجام داد ونباید تنها به این موارد بسنده کرد .در انجام این فعالیت ها ابتدا از صدا های بلند شروع نموده وبه تدریج به صدا های کوتاه رسید.
2.جهت یابی شنیداری
منظور از جهت یابی شنیداری این است که کودک بتواند تشخیص دهد منبع صدا در کدام طرف وی قرار دارد.
– ابتدا کودک را در حالت نشسته و طاق باز قرار دهید .صدای بلند را جلوی وی تولید کنیدکار را با صداهای بلند مختلف ادامه دهید وگاهی منبع وبلندی صدا را تغییر دهید. بتدریج صدا را با شدت کم وکمتری تولید کنید .
-سپس مورد اف راخارج از میدان دید ودر شدت های مختلف انجام دهید تا کودک بیا موزد که به صداهای خارج از میدان دیدش گوش فرا دهد و این کار را تا رسیدن به هدف ادامه دهید یعنی تا زمانیکه به طرف صدا برگردد .
– نکته :اگر کودک به طرف منبع صدا بر نمی گردد.شما می توانید با هدایت سر وی به طرف منبع صدا وسپس ارائه پاداش خوراکی به وی این مهارت را در وی شکل دهید .
-در حالی که کودک بر پشتش خوابیده است . جغجغه ای را بدون این که او ان را ببیند.تکان دهید. اگر کودک سرش را به سمت منبع صدا چرخاندتا ان را پیدا کند. مهارتش را تحسین کنید.” تو جغجغه را پیدا کردی .تو دختر با هوشی هستی ” و همزمان که جغجغه را در جهت های مختلف به طرف بالا وپایین حرکت می دهید . او را برای پیدا کردن منبع تولید صدا تشویق کنید:” الان جغجغه کجاست؟ تو می توانی ان را پیدا کنی .تو این کار را کردی ” نوع صدا را برای جالب کردن بازی تغییر دهید .
-جغجغه ای را به صدا در اورید واز کودک بخواهید جهت صدا رابا دست به شما نشان دهد ( در حین انجام چشم های کودک را ببندید .)
3. ردیابی شنیداری
منظور از ردیابی شنیداری این است که کودک بتواند بر شی صدادار تمرکز .ان را با گوش تعقیب کند به عبارتی کودک باید بتواند به سمت صدا رفته و منبع صدا را پیدا کند .
– ردیابی شی صدادار توسط اعضای بدن کودک: یک زنگوله یا شی صدادار را به مچ کودک ببندید به این ترتیب زمانی که کودک دست خود را حرکت میدهد.صدای شی توجه او را جلب می کند .می توانید از دو دستبند برای دو دست وی استفاده کنید
– تمرین پایداری شی را نیز می توان در این مورد به کار برد (مثلا یک شی صدادار مانند ضبط یا رادیو را در جایی پنهان کنید تا کودک تلاش نماید به دنبال منبع صدا حرکت وانرا پیدا کند این کار را ابتدا می توانید از فاصله ی نزدیک شروع کنید بعد به تدریج فاصله را زیاد کنید تا انجا که منبع صدا را در اتاق دیگر ی قرار دهید ( این تمرین نیازمند توجه و جهت یابی شنیداری را نیز در بر می گیرد .)
– چشما ن کودک را می بندیم وبا به صدا در اوردن طبل از او می خواهیم به سمت صدا حرکت کند.
-” بازی جسم پنهان شده ” را با کودکان انجام دهید .کودکی را از کلاس بیرون بفرستید. سپس یک جسم را کودکان انتخاب کنند . در نقطه ای از کلاس پنهان کنند ان کودک به کلاس بیا ید. کودکان دیگر ارام دست بزنند واین کودک به دنبال ان جسم بگردد هر چه وی به محلی که جسم پنهان شده است نزدیکتر شود کودکان بلندتر دست بزنند تا وقتی که ان جسم را پیدا کند .
– می توانید از یک اسباب بازی متحرک که صدا تولید می کند نیز استفاده کنید .مثلا ماشینی که ضمن حرکت .صدا نیز تولید می کند .(این تمرین علاوه بر ردیابی شنیداری .ردیابی دیداری نیز نیازدارد)
4.تشخیص تفاوت وتشابه صداها
هدف از این قسمت ان است که کودک بتواند تفاوت وتشابه صدا ها راتشخیص دهد و نام ان ها رایاد بگیرد .برای این کار .اموزش را از دو صدای متفاوت مثل صدای طبل وصدای دست اغاز می کنیم. .پس از این که کودک تفاوت این دو صدا را اموخت به تدریچ تعداد صدا ها را اضافه کرده .تفاوت ان ها را کاهش می دهیم .به طوری که کودک بتواند تفاوت صداهای نزدیک به هم را تشخیص دهد .در این مرحله .همچنین کودک باید بتواند تفاوت ریتم صداها (تندی واهستگی ) وجهت انها را نیز تشخیص دهد .
نکته : تمرین تمیزشنیداری در دو حیطه ی صدا های محیطی وگفتاری قابل اجرا است .
1.صداهای محیطی
کودک باید بتواند صداهای شدید وضعیف ، کشیده وکوتاه ، زیر وبم را از یکدیگر تشخیص دهد .
-صداهای مختلف رااز نظر شدت و…که در بالا گفته شد برای کودک تولید ودر برابرهر یک رفتار خاصی را از کودک بخواهید مثلا:
با صدای شدید بدود وبا صدای ضعیف بایستد . باصدای بلند بایستد وبا صدای کوتاه بنشیند. با صدای زیر دست بزند وباصدای بلند پا بکوبد .
دو صدای کاملا متفاوت . مثل صدای طبل وشیپور را ایجاد می کنیم کودک باید بتواند به یکی ازدو صدا . عکس العمل نشان داده .فعالیتی را انجام دهد.به عنوان مثال .ابتدا به کودک یاد می دهیم با شنیدن باشنیدن صدای طبل.از جای خود بلند شده .بایستدپس از اینکه کودک این عمل را یاد گرفت و دو صدای مذکور را ایجاد می کنیم .او باید بتواند در حالی که نشسته است با شنیدن صدای طبل از جای خود بر خیزد .
نکته : برای موفقیت در تمرینات بهتر است از روش شرطی سازی استفاده نماید یعنی پس ازهربار پاسخ صحیح تقویت شود .
-اشیای مختلفی را جلوی کودک قرار دهید بخواهید ضمن نگاه کردن به انها .به صدا های هر یک توجه کند .مثلا یک لیوان ویک قوطی مقوای را جلوی کودک قرار دهید وبا مداد روی ان ضربه بزنید پس از انکه کودک به صدای هریک توجه کرداز او بخواهید با چشمان بسته به صدا ها گوش کند وبعد به شما بگوید صدای تولید شده مربوط به کدام شی است.
در سطوح بالاتر می توانید این فعالیت رابا بیش از دو شی ادامه دهید .
-با یک وسیله موسیقی مثل ارگ وسنتور صدای زیر وبم تولید کنید واز کودک بخواهید به شما اعلام کند که چه نوع صدای تولید شده (یعنی نشان دهد که کدام (طرف وسیله طرف بم یا طرف زیر) است) -صدای بلند وضعیف تولید کنید و از کودک بخواهید اشاره کند صدا .بلند (قوی ) یا ضعیف است (مثلا با طبل بزرگ وطبل کوچک صدا تولید کنید واو بگوید که با کدام یک صدا را تولید کردید.)
-می توانید چند قوطی مشابه که داخل انها مشخص نباشد تهیه کنید ودو به دو در انها حبوبات یا اشیائ مختلف بریزید (مثلا دردو قوطی چند عدد نخود .در دو قوطی برنج ودر دو قوطی چند سکه بیندازید) یکسری از قوطی ها را مقابل کودک ویکسری دیگر راجلوی خودتان قرار دهید سپس یکی از قوطی ها ی خودتا ن را تکان دهید تا صدا تولید شود .بعد از کودک بخواهید که صدای مشابه را پیدا کند .
-تعدادی قوطی هم شکل و هم رنگ .حاوی مواد مختلفی از قبیل نخود .برنج .ارد .سکه و…( از هر کدام دو عدد) تهیه می کنیم .دو قوطی حاوی موادی را که صدای انها کاملا متفاوت است (مثل قوطی ارد و سکه )در اختیار کودک قرار داده . با به صدا در اوردن یکی ازدو قوطی . از او می خواهیم صدای مشابه ان را پیدا کند .به تدریج به تعداد قوطی هایی که در اختیار کودک قرار می دهیم می افزاییم پس از کسب مهارت کافی .دو دسته قوطی (ابتدا چهار قوطی وبعد شش قوطی )را در مقابل کودک قرار داده .از او می خواهیم صدای همانند را پیدا کرده .در کنار هم قرار دهد.
-8قوطی خالی فیلم یا8 بطری کوچک تمیز وخالی دوات یا رول های خالی دستمال توالت که با یک نوار چسب .کاغذ یا فویل پوشیده شده باشند و موادی مثل نمک .برنج .سکه .دکمه . چسب .ماسه .سنگ ریزه یا عدس . نخود ولوبیا ی خشک شده را تهیه کنید .دو عدداز قوطی های فیلم را با یکی از مواد بالا مثل نمک پر کنید . بقیه قوطی ها را با سایر مواد به صورت جفت جفت پر کنید کودک می تواند با شما در این کار مشارکت کرده واز ان لذت ببرد..از هر جفت قوطی اماده شده .یکی را مقابل خودتان و دیگری را مقابل کودکروی میز قرار دهید .یکی از قوطی ها را تکان دهید .سپس از کودک بخواهید که قوطی های خود را تکان دهد تا متوجه شود کدام قوطی صدای شبیه قوطی شما را دارد سپس او یکی از قوطی های خود را تکان دهد تا شما متوجه شوید که کدام قوطی را تکا ن داده وصدای مشابه ان را از میان قوطی های خود پیدا کنید.
نکته : تمایز شنوایی مهارتی است که در این بازی یاد گرفته می شود .ولی در این بازی چیز هایی بیش از این مهارت فرا گرفته می شوند.در این بازی توانایی کودکان برای گوش دادن وتمرکز کردن به انچه می شنوند. تقویت می شود این توانایی به انتقال مشابهی از توجه نیاز دارد.که در بسیاری از فعالیت ها کاربرد دارد . مثلا در تمایز صدای پرندگان با توجه به صدای افراد مختلف. شما می توانیدمتناسب با سن وتوانایی کودک خود .این بازی را سخت یا اسان کنیددر ابتدا از قوطی هایی شروع کنید که صدایی کاملا مشخص دارند مثل نمک .سکه ولوبیا .هر چه کودک در تشخیص صداهای متفاوت بهتر عمل کرد به مجموعه قوطی ها .صدای مشابه را اضافه کنید.
-برای درک بسامد (یا میزان کشش صدا )می توانید صدای کشیده یا صدای مقطع یا وسیله ای مانند ارگ ایجاد کنید واز کودک بخواهید شکل تفاوت ان ها رابه شما اعلام کند (مثلا برا ی صدای کشیده .دست خود را در جهت افقی حرکت دهد وبرای صدای مقطع.ضربه بزند ویا که اونیزبا ارگ صدایی مشابه شما تولید کند. – با صوت های مختلف ( از نظرزیر وبم بودن ) با کودکان صحبت کنید بعضی وقتها به صورت نجوا با او صحبت کرده ودر زمان دیگر بین صدای کوتاه وبلند تعدیل ایجاد کنید ودر زمانی دیگر .با سوت ویا زمزمه با او صحبت کنید .
– یک ناقوس بادی را بیرون پنجره اویزان کنید انواع مختلفی از صدا ها را می توانید تولید کنید .صدایی که از یک نی خیزران بر می خیزد .خیلی متفاوت است با صدایی که از نی استیل تولید می شود .همچنینن صدایی که از صدف تولید می شود .با صدایی که از شیشه تولید می شود .
نکته :علاوه بر اینکه کودکان یا د می گیرند که چه طور محل تولید صدا را تشخیص دهند .جزئیات صدا ها خصوصا تغییر هر صدا را به خوبی تشخیص خواهند داد.
2.صداهای گفتاری
کودک باید بتواند در زمینه شناسایی تفاوت کلماتی که از نظرصوتی به هم شبیه هستند شناسایی اولین یا اخرین صدای کلمات مهارت پیدا نماید برای کودکانی که نزدیک به سن مدرسه هستند واز نظر ذهنی وگفتاری به حدی رسیدهداند که بتوانند به مدارس استثنایی منتقل شوند .می توان تمرینات زیر را شروع کرد:
– کودک را به صدای گفتاری حساس کنید. مثلا در یک بازی تقلید صدا از وی بخواهید صدای سایشی مثل “س”و”ش” را بعد از شما تولید کند وبکشد یا صدای انفجاری مثل “پ” را با فشار ادا کند و..
– شناسایی اولین صدا در کلمات مثل “برگ “.کودک باید بگوید “ب” .
– استفاده از تصاویر یا اشیا با صدای مشابه مثل توپ.سوپ/ سیر وشیر.(عکس توپ وسوپ را جلوی کودک گذاشته .یکی را نام ببریدواو نشان دهد .)
– تفاوت بین کلماتی را که از نظر صوتی تقریبا بهم نزدیک هستند .شناسایی کند.مثلا “سوپ ” و “توپ”و…(شما بگویید .او بعد از شما تکرار کند.)
-شناسایی اولین یااخرین صدای کلمات .مثلا موش .میخ و….(به شما بگوید صدای اخر ان چه بوده است .)
5. شناخت صدا ها
کودک باید در این مرحله صداهای مختلفی را که در محیط با ان سر وکار خواهد داشت بشناسد وبتواند مثلا صدای هواپیما را از صدای ماشین .صدای اژیر را از صدای بوق وصدای حیوانات مختلف را از همدیگرتشخیص داده .نام ببرد .
فعالیتهایی که در این زمینه می توان انجام داد عبارت اند از :
– صدا های مختلفی را که در محیط زندگی وجود دارد ( از قبیل صدای حیوانات .ماشین .هواپیما .زنگ تلفن .رخد وبرق وباد و…..)همزمان با نشان دادن تصاویر ان ها .برای کودک پخش نموده .نام منبع صدا را می گوییم این صدای سگ است
-تصویر های مربوط به منابع صداهای اموزش داده شده را در مقابل کودک قرار داده .به پخش یکی از صداها. از او می خواهیم تصویر منبع صدا را نشان دهد .به عنوان مثال تصویر چند حیوان مثل
(اسب .خروس. گربه .گاو و…)را در مقابل کودک قرار داده. صدای خروس را پخش می کنیم او باید با شنیدن این صدا .بتواند تصویر خروس را نشان دهد.
– صداهای اموزش داده شده را پخش نموده .به منظور ایجاد فرصت برای پاسخ گویی توسط کودکان کوچکتر .بین صداهای ضبط شده مقداری فاصله زمانی بگذارید.از کودک می خواهیم منبع صدا را حدس بزند وبگوید.
– از خودتان صدایی تولید کنید که او بتواندان را حدس بزند .شما می توانیدصدایی شبیه شیپورزدن .روشن کردن ماشین .زنگ در . واق واق کردن سگ وسوت کشیدن کتری را تقلید کنید صدای خش خش روزنامه وصدای چیزهای دیگری را که تقلید ان مشکل است با استفاده از همان وسایل تولید کرده وخودتان تغییری در ان ایجاد کنید .انجام دادن این تغییر باعث می شود که در هنگام راه رفتن ویا رانندگی کردن .این بازی خود به خود انجام شود.
– تصاویرمنابع اموزشی داده شده را به کودک نشان می دهیم واز اومیخواهیم صدای انها را تقلید کند.
– با گفتن نام منابع صداهای اموزش داده شده از کودک میخواهیم صدای انها را تقلید کند ( برای تقلید صدای حیوانات می توان از بازیعمو زنجیربا ف استفاده نمود .)
– پرده ای را در کلاس اویزان کنیدکودکان یک به یک به پشت پرده بروند صدایی را با وسیله ای خاص ایجاد کنند .کودکان بگویند که چه صدایی است .
– صدای کودکان را ضبط کنید سپس ان را برای کودکان دیگر پخش کنید .بگویند صدای کدامیک از دوستانشان است.
-کودکان را به گرئش علمی مثلا به باغ وحش یا یک پارک ببرید سپس بگوییدصداهایی را که شنیده اند برای شما ودوستانشان توصیف کنند .
– با یکی از کودکان که پشت به شاگردان نشته است بازی ( کی در میزنه ) را اجرا کنید . به این ترتیب که یکی از شاگردان به ارامی از پشت سر به کمر او بزند این کودک می گوید کی در میزنه؟ کودک دیگرجواب می دهد .( من هستم ).کودک اولی باید صدای او را تشخیص داده نام او را بگوید به همین ترتیب همه کودکان در این بازی شرکت می کنند.اگر نام دوستش را صحیح نگفت .نوبت به دیگری می رسد .
– در داخل قوطی های فلزی یا نمکدان استیل چیزهایی مثل : برنج .سکه .نمک اب . لوبیا . سنگ ریزه و….بریزد در قوطی ها را محکم ببندید.سپس از کودکان بخواهید با توجه به صدای داخل قوطی بگویند در ان چیست می توانید نمونه ای از چیزهایی که داخل قوطیهاست روی میز بگذارید تا کودکان با توجه به ان صدای داخل قوطیها را زودتر تشخیص دهند .
-از کودکان بخواهید چشم هایشان را ببندند وپشت شان را به شما کنند سپس در صورتی که نتوانند نام شئ ای را که شما با مشت روی ان کوبیده اید حدس بزنند. می توانند شی را ببینند. در ابتدا با چیز های اسان مثل میز وپنجره شروع کنید وسپس کار را به سمت صدا هایی مثل کوبیدن روی کتاب یا لامپ که تشخیص انها سخت تر است .پیش ببرید. بعد از تشخیص دادن درست صدا .کودک می تواند بچرخد .به کودکان اجازه دهید که اتاق را بررسی کنند وبر روی اشیا مختلف بکوبند .به جای مشت کوبیدن بر روی اشیا از قاشق برای ضربه زدن استفاده کنید .
-در یک روز افتابی که هوا مناسب است پنجره کلاس را باز کنید وبه کودکان بگویید که ساکت بنشینند وبه صداهایی که می شنوندگوش فرا دهند .پس از چند دقیقه صدا هایی را که شنیده اند نام ببرند وشما لیستی از ان صدا ها تهیه کنید .
نکته : در اموزش صدا ها باید توجه داشت تا زمانی که کودک صدایی را به خوبی یاد نگرفته است.نباید اموزش صدایی دیگر را شروع کردوبهتر است در هر بار .بیش از دو یا سه صدا اموزش داده نشود دراجرای فعالیت ها ی بعدی.از تعداد ان ها می افزاییم .
6.تکمیل شنیداری
تکمیل شنیداری نیز یکی از خرده مهارت های واج شناختی می باشد .این توانایی می تواند یکی از پیش نیازهای مهارت خواندن ونوشتن باشد وبهتر است در مورد کودکانی بکار رود که در حال اماده شدن برای ورود به مدرسه هستند .
-تکمیل ریتم ها : مثلا اگر کودک شعری بلد است می توان قسمتی از ان را برای کودک خواند تا وی کلمه نهایی ان را بگوید . یک .دو . سه . ( کودک باید بگوید ) زنگ …. مدرسه – ( تمرینات فوق را می توانید به صورت تکمیل جمله اجرا نمایید ) تمرینات تکمیل شنیداری را علاوه بر انکه در سطح کلمه ( برا ی مهارت واج شناختی ) می توان انجام داد .در سطح جمله نیز قابل اجراست که البته این مورد شامل مهارت واج شناختی نمی شود بلکه عواملی ملنند حافظه. مهارت های زبانی مانند دستور زبان را در بر می گیرد مثلا :در موارد زیر او باید فعل کلمه را خودش حدس بزند . علی سیب ………… خورد . حسین شلوار …….. پوشید .
-در سطح بالاتر از کودک بخواهید کلمه ناقص را کامل کند . مثال :این کلمه چیست ؟ دو – چر – ……. کودک باید بگوید ” خه ” / دوچرخه
7. حافظه شنیداری
همان گونه که می دانید حافظه به بخش های مختلف : حافظه حسی . کوتاه مدت وبلند مدت تقسیم می شود ولی انجه که در این قسمت مدنظر ماست فراخنای حافظه ی کوتاه مدت شنیداری است . در این جا کودک باید قادر باشد کلمات یا صداهایی را که می شنود بعد از شما تکرار کند .
-نکته :در این قسمت تعداد واحد هایی که کودک می تواند به خاطر بسپارد مهم است .
– چند کلمه از یک گروه ( مانند نام چند حیوان ) را بیان کنید و دانش اموز پس از شنیدن . کلمات شنیده شده را تکرار کند .( توجه در این مرحله حفظ نوای کلمات اهمیت ویژه ای ندارد و فقط تعداد ان مهم است .)
– چند عدد (بدون تر تیب طبیعی ) را بیا ن کنید ودانش اموز پس از شنیدن . همان اعداد را بدون حفظ توالی بیان کند .
– بیان چند کلمه از چند گروه یا چند حرف را که تشکیل کلمه معنی داری را نمی دهد (خ . ن .ش) . موارد مورد نظر را هر کدام جدا گانه اجرا کنید و سپس دانش اموز پس از شنیدن کامل . باز گونماید
-به کودکان بگوییدچشمان خود را ببندند . سپس چند بار دست بزنید . کودکان به همان تعدادکه شما دست زده اید .دست بزنند این کاررا با زدن پاها روی زمین نیز انجام دهید وکودکان همین عمل را تکرار کنند.
– در تمام این تمرینات ابتدا از تعداد واحد های کم شروع کنید وبتدریج واحد انرا .( متناسب با سن کودک ) اضافه کنید .
8. توالی شنیداری
منظور از توالی شنیداری این است که کودک بتواند کلمات و صدا ها را به همان ترتیبی که شنیده است بیان کند . این مهارت در گروه مهارت واج شناختی نیز مطرح می شود .
-از کودک بخواهید اعداد را به همان ترتیب که شنیده است تکرارنماید .
– تمرین بالا را با کلمات و جملات اجرا نمایید .
– بیان روز های هفته به تر تیب .
-تعدادی تصویر در اختیار کودک قرار دهید واز وی بخواهید که ان ها را به همان تر تیبی که نام برده اید کنا ر یکدیگر بچیند.

منبع: سایت فرهنگ و هنر www.fhnews.ir

تهیه کننده: ندا سخدری/ آموزگار پایه دوم
تایید کننده: راحله خزائی/معاون آموزشی


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20